Tiny Houses in Sliedrecht; wat is de stand van zaken?

04-05-2021

Op 22 april stelde raadslid Maria Stam namens de fractie van PRO Sliedrecht een aantal Technische vragen over Tiny Houses. Hierbij de beantwoording op onderstaande vragen.
In het College-uitvoeringsprogramma 2018-2022 staat op pagina 10 onder het programma Wonen de volgende ambitie:
H. Er is een gebied aangewezen waar "Tiny Houses" kunnen worden geplaatst. (2020)
Gezien de toenemende woningnood en de groeiende bewustwording onder onze inwoners op het gebied van duurzaamheid, heeft de fractie van PRO Sliedrecht de komst van Tiny Houses in ons dorp al geruime tijd hoog op de wensenlijst staan. Wij juichen deze ambitie van het college dan ook van harte toe.

Vraag 1.
Is er inmiddels een gebied aangewezen waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden?

Nee. Er is nog geen gebied aangewezen waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Het accent daarbij ligt voor het college overigens niet zo zeer in het aanwijzen van een specifiek gebied, maar in de realisatie van Tiny Houses.

Vraag 2.
Indien het antwoord op de voorgaande vraag ontkennend is: Wat is de reden dat er nog geen gebied is aangewezen?

De reden hiertoe is tweedelig. Ten eerste passen Tiny Houses in de reguliere woonbestemmingen die in de diverse bestemmingsplannen zijn opgenomen. Planologisch is er dus in een groot gedeelte van Sliedrecht geen enkele barrière om Tiny Houses op te richten. Daarnaast vindt het college het primair aan de markt om marktonderzoek naar Tiny Houses te verrichten en de ontwikkeling ter hand te nemen. De markt draagt daarbij zorg voor draagvlak van de ontwikkeling door in te zetten op zorgvuldige participatie.

Vraag 3.
Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is: Op welke termijn verwacht de portefeuillehouder een gebied aan te kunnen wijzen?

Nu de markt helaas nog niet in Tiny Houses voorzien heeft, is het de vraag of het college alsnog een meer actieve rol moet spelen in de totstandkoming van Tiny Houses. Gelet op het college- uitvoeringsprogramma beantwoorden wij deze vraag bevestigend. Wij zullen pro-actief met marktpartijen verkennen waar Tiny Houses een goede aanvulling zouden kunnen zijn op de bestaande woningvoorraad. In algemene zin, maar ook door het inbrengen van Tiny Houses als onderdeel van woningbouwprojecten die zich nog gaan aandienen.

Vraag 4.
Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is: Wat heeft de portefeuillehouder nodig (van de raad of een ander orgaan) om met de realisatie van deze ambitie te kunnen starten?

Het college heeft op dit moment niets van de raad, of een ander orgaan, nodig om met de realisatie van deze ambitie te starten.

Vraag 5.
Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is: Welk gebied is hiervoor aangewezen?

N.v.t

Vraag 6.
Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is: Wat is op dit moment de status van deze ambitie?

N.v.t

Vraag 7.
Ongeacht het antwoord op vraag 1: Is er enige zicht op tegen welke termijn de eerste Tiny Houses in Sliedrecht gerealiseerd kunnen worden en zo ja, wat is deze termijn?
Wij verwachten aan het einde van deze collegeperiode duidelijkheid waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden, als gewenste uitkomst van proactieve verkenning met marktpartijen.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Tiny Houses in Sliedrecht; wat is de stand van zaken?