PRO Sliedrecht stelt vragen over flexwonen en huisvesting

30-09-2021

Afgelopen 28 september beantwoordde het college enkele vragen van D66 over het aanbod van woningen voor asielzoekers en statushouders.
De portefeuillehouder gaf hierin aan dat er binnen het college wordt nagedacht over het zogenaamde 'flexwonen'. Naar aanleiding hiervan heeft PRO Sliedrecht vandaag een aantal vragen ingediend. 
U leest ze hieronder.


Geacht college, bij uw beantwoording op de mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van 28 september 2021 aangaande huisvesting asielzoekers / statushouders, sprak u over ‘flexwonen’ en het gebruik van leegstaande kantoorgebouwen voor dit doeleinde. De fractie van PRO Sliedrecht heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen.

Vraag 1: Kunt u bij benadering aangeven hoeveel m2 leegstand er in Sliedrecht is betreffende de kantoorgebouwen?
Antwoord: Bij benadering gaat het begin oktober 2021 om:
- Leegstaande kantoorruimte in volledig leegstaande kantoorpanden: 9.182 m2.
- Overige leegstaande kantoorruimte (losse ruimtes en verdiepingen): 5.309 m2.

Vraag 2: U geeft aan “al drie maanden aan het studeren te zijn" aangaande de oplossing huisvesting asielzoekers / statushouders. Is in dit proces ook bekeken of deze oplossing ook geschikt is om de problemen rondom starters en/of jongerenhuisvesting op te lossen?
Antwoord: Wij zoeken al langer naar betaalbare woonruimte voor verschillende doelgroepen. Dat doen wij niet alleen, maar ook samen met marktpartijen.
Vooral jongeren, arbeidsmigranten en spoedzoekers hebben onze aandacht. De oproep in juni 2021 voor het opvangen van vluchtelingen komt hier nog bij.
Wij zien voordelen in het creëren van een flexibele schil van woonruimte. Hierin kunnen deze groepen – in ieder geval tijdelijk – onderdak vinden, al dan niet in afwachting van permanente woonruimte.

Vraag 3: Wanneer wordt de Doelgroepenverordening ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad?
Antwoord: De doelgroepenverordening staat gepland voor de agendacommissie van 1 november 2021.

Vraag 4: Acht het college het mogelijk om bij deze besluitvorming over de Doelgroepenverordening de oplossing voor beide doelgroepen ter besluitvorming toe te voegen?
Antwoord: Een doelgroepenverordening biedt mogelijkheden om voor enkele categorieën woningen – in het bestemmingsplan – maatregelen te nemen. Het gaat dan om: sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en sociale koopwoningen. Hiervoor moet de gemeente een doelgroepenverordening hebben vastgesteld waarin eisen zijn vastgelegd voor potentiële huurders/kopers (zoals inkomen) en de tijdsduur waarin de woningen in het betreffende segment moeten blijven.

Vraag 5: Is het college bekend met de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en Jan Snel / Daiwa House Modular op het Leerpark ? Lees hier het nieuwsbericht: https://flexwonen.nl/unieke-samenwerking-leidt-tot-betaalbare-woningen-voor-jongeren-op-het-leerpark-te-dordrecht/
Antwoord: Wij zijn hiermee bekend.

Vraag 6: Is het college van mening dat dit concept vanuit de Groeiagenda op korte termijn te realiseren is in Sliedrecht? Indien nee: waarom niet ?
Indien ja: welke acties gaat u ondernemen om dit te realiseren?

De regionale Groeiagenda gaat over de voorgenomen bouw van 2.500 permanente woningen in Sliedrecht in de periode tot 2030 (-2040). Wij menen dat een flexibele schil van woonruimte kan worden gerealiseerd binnen een deel van de bestaande voorraad, aangevuld met nieuwe tijdelijke woonruimte in leegstaande gebouwen en/of braakliggende terreinen. In principe valt tijdelijke woonruimte buiten het aantal van 2.500 woningen. De komende maanden doen wij verder
onderzoek naar de mogelijkheden.

Vraag 7: U geeft aan dat eventuele flexwoningen geschikt moeten zijn voor multifunctioneel gebruik, zodat deze kunnen worden aangeboden aan andere doelgroepen zodra het aantal aanvragen van vluchtelingen/statushouders afneemt. Hoe ziet u dit op het moment dat er inderdaad andere doelgroepen gebruik maken van deze woningen en het aantal asielzoekers/vluchtelingen neemt opnieuw toe?
Het concept van flexwonen houdt in dat men daar voor een beperkte periode woont, zodat men daarna kan doorstromen naar definitieve woonruimte. Dit betekent dat er fluctuaties gaan optreden in de samenstelling van de bewoners. Wij verwachten dat door het concept van flexwonen de doorstroming op de woningmarkt kan versnellen, waardoor de huisvesting van doelgroepen eenvoudiger wordt.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt vragen over flexwonen en huisvesting