PRO Sliedrecht stelt vragen over fietsroute Craijensteijn

23-04-2020

Naar aanleiding van het raadsvoorstel voor een

Toelichting bij vraag 1:
De totale projectkosten worden geraamd op € 2.660.000. Hiervoor heeft uw raad al € 175.000 beschikbaar gesteld op 9 juli 2019 als voorbereidingskrediet. Derhalve wordt nu een krediet aangevraagd voor € 2.485.000.
Dit is 660.000 euro meer dan in begroting van juli 2019.
In de beantwoording op de technische vragen van Dhr. Visser vorig jaar, stond vermeld dat er in de gevraagde 1,7 miljoen euro rekening was gehouden met het nemen van
geluidswerende maatregelen. Ook stond hier in dat uit de toetsing van de omgevingsdienst is gebleken dat door het verschuiven van de weg de geluidsbelasting afneemt en er op die plekken verder geen maatregelen nodig zijn. Op de overige locaties was naar verwachting het aanbrengen van geluidsarm asfalt voldoende.


Vraag 1:
Waren de kosten van het geluidsarme asfalt dan nog niet meegenomen in de begroting van 1,7 miljoen, terwijl uit het onderzoek van OZHZ wel al duidelijk naar voren kwam dat dit op bepaalde plekken nodig zou zijn? Zo nee, welke geluidswerende maatregelen worden dan bedoeld in de beantwoording van de vragen van dhr. Visser uit 2019?


Antwoord:
Volgend op het advies van de omgevingsdienst waren de kosten voor geluidsarm asfalt op de overige locaties meegenomen in de oorspronkelijke begroting. Hoewel het vanuit geluid geen noodzaak is maar de wens van bewoners, is nu uitgegaan van geluidsarm asfalt over de gehele lengte van de weg. Ook vanuit wegbeheer heeft één soort asfalt de voorkeur.


Toelichting bij vraag 2:
Bij het raadsvoorstel in 2019 is genoemd dat de verwachting was dat de uitruil van grond met ASVZ kostenneutraal zou kunnen.
In het huidige raadsvoorstel worden de volgende redenen gegeven voor de hogere verwachte kosten: extra maatregelen zoals het verflauwen van de bochten van de rijbaan, het versterken van de groenstructuur en het opnieuw overlagen van de rijbaan met stil asfalt. Consequentie van deze aanvullende maatregelen is, dat er meer grond moet worden geruild met ASVZ, meer water moet worden gedempt en gecompenseerd, en meer grond moet worden afgevoerd.


Vraag 2:
Kan de extra investering van € 660.000,- nader opgesplitst worden? Zoals wij het lezen is er in de begroting van 2019 gemeld dat met veel van deze factoren al rekening was gehouden en dat de ruil van gronden waarschijnlijk kostenneutraal kon, waar komt dan nu dit verschil specifiek vandaan?

Antwoord:
Grofweg zijn de meerkosten als volgt te verklaren:

  • Geluidsarm asfalt wordt nu op de hele Craijensteijn toegepast.
  • Groen: het groen wordt maximaal gecompenseerd en in de berm tussen fietspad en rijbaan wordt een haag geplant. De hagen moeten in geschikte grond worden geplaatst. Het aanbrengen van hagen is vanuit stedenbouwkundige advies aan het ontwerp toegevoegd en wordt gedragen door bewoners. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid (reductie snelheid) en geeft een goede, groene afscheiding tussen fietspad en rijweg.
  • Water: voor het optimale ontwerp moeten we meer dempen en compenseren. De huidige watergang wordt zelfs voor een deel geheel gedempt waardoor we extra duikers moeten aanbrengen. Vanwege de grondgesteldheid zal licht ophoogmateriaal gebruikt worden wat
  • duurder is dan reguliere fundering.
  • Geotechnisch: uit het grondmechanisch onderzoek is gebleken dat de ondergrond uit slecht draagkrachtige grondlagen bestaat. Vanwege de gedeeltelijke dempingen van de watergangen moet rekening worden gehouden met een lange periode van voorbelasting en met een zware, dus dure beschoeiing, omdat deze tevens de druk van de voorbelasting moet kunnen opvangen.
  • Gefaseerde uitvoering: Het waterschap heeft aangegeven dat het te dempen water gecompenseerd moet worden voorafgaand aan demping. Ook mag er geen water tijdelijk worden gedempt en teruggegraven.
  • Overige kostenverhogende onderdelen, niet gespecificeerd.
  • Opbouw kostenverhoging: Geluidsarm asfalt € 20.000 Groen/grondverbetering € 95.000 Water € 295.000 Geotechnisch: € 150.000 Fasering € 65.000 Overig € 35.000 Totaal € 660.000


Toelichting bij vraag 3:
Tijdspad 2019: De verwachting is dat in het najaar '20 gestart kan worden met de uitvoering en
dat de werkzaamheden in het voorjaar van '21 gereed zijn. Een en ander afhankelijk van
projecten als Parallelweg, A15 en Warmtenet.
Huidig raadsvoorstel: Naar verwachting start uitvoering van het project eind 2020, en vindt
oplevering plaats in het 4e kwartaal van 2021.

Vraag 3:
De start van het project klopt nog, waarom is de oplevering 4e kwartaal geworden ipv voorjaar
2021?

Antwoord: De uitvoeringstijd is langer omdat inmiddels uit grondmechanisch onderzoek is gebleken dat er
een langere periode van voorbelasting nodig is. Waar we water dempen, moet de bodem eerst
inklinken (zie ook hierboven onder extra kosten). Tevens moeten we eerst water compenseren,
voordat we mogen dempen en voorbelasten, wat ook de uitvoeringstijd verlengt.


Toelichting bij vragen 4 en 5:
In onze woordvoering tijdens de besluitvormende vergadering van 9 juli 2019 heeft raadslid Maria
Stam onderstaande punten uitgesproken namens onze partij:
1: Het valt ons op dat er veel ruimte ligt tussen de oversteekplaatsen in de bijgevoegde
profielschets. Het lijkt PRO Sliedrecht logisch om bij het aanleggen van de vernieuwde
oversteekplaatsen rekening te houden met de nieuwe toegangswegen van ASVZ.
2: De zebrapaden verhoogd aanleggen vermindert de snelheid die wordt verhoogd door het
vloeiender maken van de bochten en verbetert tegelijkertijd de zichtbaarheid.
En over zichtbaarheid gesproken Voorzitter, dat brengt mij direct bij punt 3; Nogmaals een
oproep om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig over kan steken, dus ook onze blinde en
slechtziende inwoners.
In de mondelinge beantwoording tijdens deze zelfde vergadering, zei Wethouder Spek het
volgende: "Blijft bij mij ook nog even de opmerkingen van PRO Sliedrecht hangen over een aantal concrete
zaken, waarvan ik zeg, goed dat u ze nog een keer noemt, en we zullen die natuurlijk ook in de
verdere planmakerij meenemen, maar op dit moment zijn deze wat ons betreft niet aan de orde
en kunt u deze opmerkingen denk ik ook bewaren tot het moment dat wij met het
uitvoeringskrediet komen."

Vraag 4:
Zijn onze opmerkingen inderdaad ‘meegenomen’ in de verdere planmakerij, zoals de wethouder
opmerkte?

Antwoord: De opmerkingen zijn meegenomen. Er is rekening gehouden met de nieuwe toegangsweg van
ASVZ, het schetsontwerp is in samenspraak met ASVZ verder uitgewerkt. De zebra's zijn
gelijkmatig verdeeld over de Craijensteijn en worden aangelegd op logische plaatsen. De
zebra's worden niet verhoogd aangelegd, omdat dit consequenties heeft op het gebied van
geluid- en trillingoverlast. Bovendien passen verkeersdrempels ook minder goed bij
gebiedsontsluitingswegen en busroutes. Er wordt bij de verdere technische uitwerking rekening
gehouden met de oversteekbaarheid voor blinden en slechtzienden.


Vraag 5:
Zo niet, dan zullen wij deze op aanraden van de wethouder opnieuw inbrengen tijdens de
vergadering van 21 april aanstaande. Is de wethouder in dat geval van plan om serieus te kijken
naar de haalbaarheid van de door PRO Sliedrecht aangedragen punten?

Niet van toepassing.


Toelichting bij vraag 6:
In het raadsvoorstel staat: Door de bochten op de Craijensteijn aan te passen, zodat een meer
vloeiende verkeerstroom ontstaat, wordt tevens de geluidsbelasting op de aanliggende woningen
verminderd.
Tijdens de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering over dit onderwerp in 2019, heeft
de fractie van PRO Sliedrecht al zorgen uitgesproken over het vloeiender maken van de bochten.
Op dit moment wordt deze weg al gebruikt als racebaan en wij en dit wordt naar ons idee alleen
maar erger met het vloeiender maken van de bochten.

Vraag 6:
Wij begrijpen dat het vloeiender maken van de bochten volgens het onderzoek een positief
gevolg zal hebben voor de geluidsoverlast. Is er ook onderzocht wat het gevolg zal zijn voor de
snelheid van gemotoriseerde voertuigen op dezer weg en de het effect hiervan op de
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers?

Antwoord: Uit meetgegevens blijkt dat in de bochten wordt afgeremd tot gemiddeld 35 tot 38 km/u. De
nieuwe inrichting van de weg voldoet aan de CROW-richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg
met een regime van 50 km/u, zodat de gemiddelde snelheid in de bochten na reconstructie niet
meer dan 45 km/u tot 50 km/u zal bedragen.
Te hoge snelheden worden bovendien ontmoedigd omdat op de Craijensteijn de rijbaan smaller
wordt, want de fietsstroken worden verwijderd. Het vrij liggende fietspad en de voetpaden zullen
fysiek afgescheiden zijn van de rijbaan door een haag, die tevens zorgt voor visuele versmalling
van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer.


Toelichting bij vraag 7:
Uit het raadsvoorstel: Consequentie van deze aanvullende maatregelen is, dat er meer grond
moet worden geruild met ASVZ, meer water moet worden gedempt en gecompenseerd, en meer
grond moet worden afgevoerd.

Vraag 7:
Is er in de berekening rekening gehouden met maatregelen en extra afvoerkosten voor met PFOA
vervuilde grond, of kunnen we binnenkort een nieuwe ‘heuvel’ verwachten in Sliedrecht?

Antwoord: Voor grondafvoer is nu geen rekening gehouden met eventuele saneringen. Wel is er uitgegaan
van de minst schone toepasbare klasse grond (''Klasse Industrie") in de SSK-raming. Eventuele
niet geraamde meerkosten, bijvoorbeeld voor grondsanering bij te hoge concentratie PFOA,
worden gedekt uit de post onvoorzien in de raming.

 

Toelichting bij vraag 8:
In het raadsvoorstel staat: Door werk-met-werk te maken kunnen er meer knelpunten op de
Craijensteijn worden opgelost.
In 2015 heeft PRO Sliedrecht een enquête gehouden onder omwonenden van de Craijensteijn.
Fijnstof werd toen door de bewoners genoemd als één van de grootste ergernissen. Uit ons
verslag: “Op een enkele bewoner na heeft iedereen last van fijnstof dat zich laat zien als een
vieze aanslag op ramen, rolluiken, tuinmeubilair enzovoorts.”

Vraag 8:
Aangezien er werk-met-werk wordt gemaakt, wordt er dan ook direct gekeken naar de aanpak
van de overlast van fijnstof? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De bijdrage door lokaal verkeer aan de concentratie fijnstof is heel beperkt. Er is dan ook niet
specifiek naar fijnstof gekeken. Door de verkeersbewegingen vloeiender te maken, en meer groen
en minder verharding toe te passen, zal de concentratie fijnstof wel verbeteren.
Verder mag verwacht worden dat de concentraties de komende jaren nog meer zullen afnemen
en die zitten volgens de landelijke monitoring al ruim beneden de Europese grenswaarden. Dat
hebben de in de periode juni 2018-augustus 2019 o.a. op Craijensteijn gehouden metingen ook
uitgewezen.


Vraag 9:
Is er vanaf het begin af aan rekening gehouden met de verwachte inflatie?

Antwoord: Bij het maken van een SSK-raming wordt uitgegaan van het prijspeil van dat moment. De huidige
SSK-raming gaat uit van het huidige prijspeil. Eventuele fluctuaties in het prijspeil worden
normaliter opgevangen in de post onvoorzien.


Vraag 10:
Kan het college inzicht geven in de berekening van de kapitaallasten in dit project?
Kan daarbij ook een doorkijk worden gegeven naar de kapitaallasten voor de komende 10 jaar?

Antwoord: De kapitaallasten drukken op de exploitatie in het jaar na oplevering van het project. Deze zijn
gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 40 jaar (2021 - 2060), met een rente van 1% over de
boekwaarde per 1 januari.
De lasten in 2021 zijn:
• Afschrijving € 55.000
• Rente € 22.000
In de begroting is al rekening gehouden met kapitaallasten van bijna 60 K per jaar. Vandaar de
verhoging van de storting en onttrekking van de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt vragen over fietsroute Craijensteijn