Wonen in Baanhoek West

22-09-2022

Update 19 oktober / de beantwoording volgt  

De gemeente Sliedrecht wist bij de verstrekking in maart 2022 niets van de aangescherpte regels. Er zat niets ander op dan de vergunning te verlenen. Wij hebben ook gevraagd of de grond niet gesaneerd kon worden. Dat antwoord is nog zorgelijker"omdat het wel een optie is om het saneren van de grond af te dwingen maar je weet op voorhand al dat je had af gata leggen bij de rechter. Dit indien de ontwikkelaar besluit het aan te vechten. 

Na het van kracht worden van de nieuwe INEV is deze afweging opnieuw gemaakt. Hierbij is wederom geconcludeerd dat er geen noodzaak is om de bodem te saneren. Als uitgangspunt wordt genomen dat na vergunningverlening bodemsanering alleen kan worden afgedwongen als er sprake is vanonacceptabele humane risico's."

 Lees de gehele beantwoording.

Eerder in dit dossier

Vervolg vragen gaan erg de technische details in excuus daarvoor.

We lopen als PRO Sliedrecht wat vast op de tijdlijn. Definitieve besluit rijksoverheid is mei 2022 als dus het eerste antwoord. Nu memo RIVM uit 2021 die voor ons moeilijk te duiden informatie bevat. 

Het knelpunt zit hem in de vraag of nu de normen van de meting ( 2020) kan en mogen worden gebruikt bij het verstrekken van de vergunning in 2022. Dit als dus tussentijds de normen met factor x20 worden verlaagd. Ons lijkt van niet maar je mag aldus de OHZH ( bijeenkomst raad 13 september 2022) ook 40 % afwijken van de berekende norm bij transport voordat er gehandhaafd kan worden dus eerst maar even zeker weten hoe het zit.

Maar zeker weten we dat nog niet dus vandaar deze vragen.

 

Geacht college,

Op 30 september 2022 ontvingen wij antwoord op de door ons gestelde vragen over de Omgevingsvergunning het Buurtschap.

 

Na het lezen van deze vragen hebben wij de volgende vragen.

 

 1. Was het college ten tijden van het verstrekken van de vergunning op de hoogte van het feit dat het ministerie / de rijksoverheid de normen aangaande het bouwen op PFOA vervulde grond ging aanscherpen?   
 2. Zo ja. Was het mogelijk op basis van deze toekomstige norm de vergunning te weigeren?
 3. Is er een afweging gemaakt of de grond gesaneerd moest worden. Zo ja wat was de uitkomst ?                                                     
 4. In de memo van het RIVM van 21 april 2021 ( zie bijlage) staat de door u omschreven norm  ( 60 microgram/kg) omschreven als "" Deze humane risicogrenzen zijn alleen van toepassing als één van de stoffen PFOS, PFOA of GenX wordt aangetroffen in bodem of
  grondwater."  Is ten behoeve van de vergunning op alle 3 de stoffen gemeten ? De vergunning heeft het alleen over PFOA.
 5. Op pagina 12 van de memo staat geschreven "Met betrekking tot ontwikkeling van kennis op het gebied van risico’s van PFAS in grond en grondwater worden de volgende adviezen gegeven:"  Het betreft deze adviezen:
 • Ga na of PFAS opgenomen kunnen worden in de Risicotoolboxgrondwater. Dit instrument maakt een functiegerichte
  risicobeoordelingen mogelijk van het grondwater. Dit geeft
  invulling aan het handelingsperspectief bij overschrijding van de
  Interventiewaarde;

   
 • Leid risicogrenzen af voor andere PFAS dan PFOS, PFOA en GenX
  in bodem en grondwater. Bijvoorbeeld als onderdeel van de pilots
  in het kader van de te ontwikkelingen algemene methodiek
  opkomende stoffen in bodem;
 • Evalueer de huidige humane risicogrenzen voor bodem na een
  periode van één of twee jaar. PFAS staan als stofgroep in de
  belangstelling en daardoor komt veel nieuwe informatie
  beschikbaar over bijvoorbeeld opname van PFAS in eetbare
  gewassen. Op basis van deze nieuwe informatie kunnen de
  risicogrenzen binnen afzienbare tijd verbeterd worden.

    Zijn deze adviezen van het RIVM door u gebruikt en opgevolgd bij de beoordeling van de Omgevingsvergunning ?

In afwachting van uw reactie.

Update 30 september

De antwoorden kregen wij vandaag u lees ze hier.

Persbericht  30 september – “Omgevingsvergunning Het Buurtschap roep nog meer vragen op ”   

Op 12  september 2022 zijn wij bijgepraat over alle zaken die spelen rondom Dupont / Chemours.

Na alles te hebben gelezen bleven er vragen komen bij de laatst te  bouwen huizen Baanhoek West. Het betreft de wijk Het Buurtschap.

Op de informatieavond  waren er twee meningen. Een deskundige die er niet zou gaan wonen en een overheid die zegt zolang je maar niet uit eigen tuin eet kan je er gewoon wonen.

Ook hier ging het om geld want de grond afgraven kost geld.  de gemeente kon niet anders dan de vergunning afgeven ?. Deze vragen moeten ons verder op weg helpen

Onze vragen zijn 22 september gesteld en 30 september beantwoord.

Vast staat nu dat, zoals al besproken bij de beeldvormende vergadering dat de omgevingsvergunning niet verleend mocht worden op basis van de normen die gelden ten tijden van de bouw.

 

De data op een rij

Onderzoek Bodem                          juni 2020

Aanvraag vergunning                     18 december 2021

Verlening                                         datum stempel 25 maart 2022

 

Globaal een week of 6 voor de nieuwe norm dus werd de vergunning afgegeven.

Vraag is nu of je als bevoegd gezag ook mogelijkheden hebt op de nieuwe norm te handhaven of dat je gedwongen wordt te moeten instemmen ook al weet je dat het over, zeg globaal 7 weken later, hem op basis  van de nieuwe norm kan of moet weigeren.

Het zal ongetwijfeld passen in de regel van de wet maar of het in de zogenaamde geest van de wet past weet ik niet. Om een vergunning te verlenen voor de bouw van een woonwijk waarvan je mogelijk al weet dat hij op het moment van bouwen eigenlijk niet gebouwd zou mogen worden

Wij gaan dit weekend de vervolg vragen opstellen en versturen.

Wat vooraf ging

Nu alle informatie van de bijenkomst pver gevolgen en toekomst Dupont / Chemouws 12 september tot ons is gekomen bleven wij steken op de laatste nieuw te bouw em huizen Baahnhoek West. Het befreft de wijk Buurtschap. Lees hier de verleende vergunning. Uitkomst informatieavond was een deskundige die er niet zou gaan wonen en een overheid die zegt zolang je maar niet uit eigen tuin eet kan je er gewoon wonen. Ook hier ging het om geld want de grond afgraven kost geld.  de gemeeente kon niet anders dan de vergunning afgeven ?. Deze vragen moeten ons verder op weg helpen

Gezien het feit dat er binnen de wijk sprake is van wateroverlast de vraag toegevoegd hoe hier mee omgegaan wordt in dit nieuwe gedeelte

Onze vragen zijn 22 september gesteld: 

Geacht college

Op 25 maart heeft u per brief kenbaar gemaakt een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 62 woningen in Het Buurtschap in Baanhoek West. mede gezien de aankomende vergadering over Dupont / Chemours hebben wij de volgende vragen.

 1. U geeft aan dat dat de gemeenteraad, op 8 november 2010,  conform artikel 6.5 van de BOR gevallen heeft aangewezen waarop "geen verklaring van bedenkingen is vereist". Omdat onze digitale archieven niet zover reiken ontvangen wij graag zowel het genomen besluit als het raadsvoorstel.
 2. Op pagina 2 wordt gesteld dat de aangetroffen 70 microgram / kg PFOA  hoger is dan het achtergrond landelijk achtergrondniveau maar lager is dan de landelijke INEV uit 2020. Graag vernemen wij of er na deze indicatie andere normeringen worden gehanteerd door het RIVM aangaande dit soort projecten.

Aangaande de locatie hanteert u de term Wonen met Tuin zonder grote moestuin.

        3. Graag ontvangen wij uw definitie van een grote moestuin?

        4. Op welke wijze worden toekomstige bewoners  op de hoogte gesteld van het risico dat eten uit eigen tuin kan opleveren? 

Grond

       5. Mag de grond uit deze locatie nu wel of niet worden afgevoerd buiten de locatie ?

Parkeren

U stelt dat bestemmingsplan Parapluherziening ( okt 2017) wordt losgelaten en de gevolgen worden opgelost in het projectgebied

     

        6. Welk projectgebied wordt hier bedoeld ?

        7. Welke normen betreft het hier..

Wateroverlast

In de andere delen van de wijk is bij grote hoeveelheden neerslag sprake van wateroverlast. Is er in het vergunningstraject besproken of en zo ja hoe dit beperkt kan worden in dit plangebied ?

In afwachting van uw reactie binnen 4 dagen.

Timo Pauw

Raadslid 

PRO Sliedrecht

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Wonen in Baanhoek West