Technische vragen PRO Sliedrecht over gemeente Dordrecht Bedrijfsvoering

04-06-2021

Dordtse Ambtenaren

In de maand juni wordt besloten hoe de gemeente Sliedrecht,als het gaat om regionale samenwerking, verder gaat na 1-1-2022.
De huidige samenwerking wordt in 2 delen uit elkaar getrokken. De huidige GR (gemeenschappelijke regeling) Drechtsteden wordt omgevormd naar een GR Sociaal met als kerntaak datgene wat de regionale sociale dienst nu doet. Het overige deel met name gericht op de bedrijfsvoering en wat andere taken uit de GR wordt, aldus het voorliggende besluit, over gedragen aan de gemeente Dordrecht.
Dinsdag 8 juni worden we voor de derde keer beeldvormend bijgepraat maar de voorliggende stukken riepen al wat vragen op.
De fractie van PRO Sliedrecht gaat beide eindvoorstellen bestuderen maar gezien de eerdere debatten (toen het nog om een principebesluit ging) zijn wij nog niet overtuigd van de meerwaarde van deze Dordtse ambtenaren.
Hieronder de door ons gestelde vragen:

Wij lezen “In te stemmen met de uitgangspunten voor de dienstverlening van de bedrijfsvoeringstaken door service-gemeente Dordrecht t/m 2026 conform punt 1 uit de notitie "Verdere uitwerking Uitgangspuntennotitie toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten" (bijlage 1), waaronder het uitvoeren van een evaluatie na twee jaar.” Onze vragen zijn:

1. Waar vinden wij bijlage 1?
Antwoord:
Die wordt zo spoedig mogelijk nagezonden. We wachten nog op een aangepaste versie van gemeente Dordrecht waarin een foutieve passage hersteld is.

2. Wat is het doel van de evaluatie na 2 jaar en op welke gronden maken wij dan een keuze te blijven of te vertrekken? Of is het besluit dat we 4 jaar verplicht mee moeten doen?
Antwoord:
Het besluit is dat we verplicht 4 jaar mee doen wat betreft de taken die we momenteel onder hebben gebracht bij de GRD in het basispakket (SCD, OCD en GBD). Hiermee borgen we de continuïteit van de dienstverlening, maar met name ook de continuïteit voor het huidige personeel van de GRD. Dit past bij ons uitgangspunt dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt.
Daarbij komt er na 2 jaar een evaluatie. Die heeft als doel inhoudelijk te kunnen bijsturen op de dienstverlening. De opzet en inhoud van de evaluatie moet nog worden uitgewerkt. Dit ligt bij het ONS-D.

3. Kunnen wij een overzicht krijgen waar concreet de kosten in staan voor de gemeente Sliedrecht in 2022 / 2026? Graag in dit overzicht de al reeds eerder aangevraagde Sliedrechtse bijdrage voor de ICT apart opnemen.
Antwoord:
Het uitgangspunt is dat voor 4 jaar hetzelfde pakket als nu wordt afgenomen. De basis daarvoor is de ontwerp-begroting 2022 van de GRD (zie ook p. 59 van dat document). Wat betreft de service-gemeente gaat het dan om maximaal de volgende bedragen:

Dit totaal wordt circa € 50.000 lager vanwege de overheveling van personeel vanuit Beleid & Bestuur naar de SDD. Zie het raadsvoorstel voor een toelichting.
De extra bijdragen voor ICT Verandert zijn reeds opgenomen in bovenstaande bedragen en worden reeds verwerkt in de lokale Kadernota 2022. De bijdragen worden in twee delen opgehaald van in totaal € 7,2 mln. Het aandeel van Sliedrecht daarin bedraagt € 575.000.

4. Op pagina 2 staat beschreven dat we hoogopgeleiden moeten aantrekken. Eerst was dit een ambitie nu is het pure noodzaak om te overleven. Is u bekend wat dit voor Sliedrecht betekend als dit niet gehaald gaat worden?
Antwoord:
Het gaat er om hoogopgeleiden aan te trekken, maar vooral ook te behouden voor Sliedrecht en de regio. Het is al langer bekend dat de economische ontwikkeling binnen de Drechtsteden achter blijft en dat ook de sociaaleconomische positie van de inwoners onder druk staat. Het is moeilijk precies te voorzien welke gevolgen het heeft voor Sliedrecht als het niet lukt hoogopgeleiden te behouden, maar de kans is aanzienlijk dat dit nadelige effecten heeft. De arbeidsmarkt sluit dan bijvoorbeeld niet goed aan bij de behoefte van het bedrijfsleven naar hoogopgeleid personeel. Dit beperkt de huidige bedrijven in hun ontwikkeling en stremt de komst van nieuwe bedrijvigheid in Sliedrecht. Er zijn namelijk onvoldoende geschikte werknemers te vinden.
Bovendien wordt de sociaaleconomische positie van Sliedrecht verder verzwakt als hoogopgeleide jongeren blijven wegtrekken. Daarmee kan onder meer het voorzieningenniveau onder druk komen staan omdat er minder draagkracht is in de samenleving.

5. Op pagina 3 staat beschreven dat Dordrecht slagkracht heeft is het u bekend welke slagkracht dat is en heeft u daar voorbeelden van?
Antwoord:
Hiermee wordt door Dordrecht gedoeld (de RIB is door Dordrecht opgesteld t.b.v. alle raden) op het feit dat zij als grotere gemeente ook een grote(re) ambtelijke organisatie heeft en daarmee meer capaciteit heeft om de bedrijfsvoeringstaken verder te ontwikkelen en te vernieuwen.
Aanvullend wordt hier gedoeld op het gegeven dat Dordrecht als service-gemeente – en daarmee als zakelijke leverancier – de dienstverlening aanbiedt aan de andere gemeenten (de klanten).
Dordrecht kan vanuit deze rol doortastender te werk gaan ten opzichte van de situatie in een GR waarbij alle gemeenten mede-eigenaar zijn en gezamenlijk tot besluiten moeten komen. Bij een GR moeten voorstellen namelijk eerst via het DSB, AB en/of een Drechtraad vastgesteld worden.
Een voorbeeld van de slagkracht is dat de service-gemeente flexibeler om kan gaan met de wensen van één (of enkele) klanten als het gaat om maatwerk en hier sneller aan tegemoet kan komen.


Timo Pauw,
Gemeenteraadslid PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Technische vragen PRO Sliedrecht over gemeente Dordrecht Bedrijfsvoering