PFOA en Vergunningen Baanhoek

14-10-2022

Update 19 oktober

Net als in het dossier Buurtschap baanhoek West geeft de huidige wet en regelgeving geen houvast voor een lokale overheid eisen op te leggen bij het bouwen van woningen op met PFAS vervuilde grond. Landelijke wetgeving is aangepast maar kunnen nog niet gebruikt worden.

U leest ze hier: ( verslag van de beantwoording op Sliedrecht24 lezen kan hier 

Wat vooraf ging

De laatste huizen in Baanhoek West worden nu gebouwd. In de jaren tussen de bouw van het eerste huis (Vivaldilaan) ien 2022 s er een hoop gebeurd. Het meest belangrijke is de wetgeving ten aanzien van bouwen op de door Dupont / Chemours vervuilde grond.

Waar in eerste instantie er alleen regels waren voor het vervoeren van de grond zijn deze nu aangescherpt. In enkele gevallen zelfs zo ver dat je er niet eens mag bouwen.

Voor 9 woningen bij Baanhoek 471 heeft het college van B&W besloten de procedure vast op te starten zonder deze nieuwe regels te gebruiken. Dinsdag 18 oktober gaan wij hier vragen over stellen.

   Toelichting:

Op 25 september 2022 heeft u kenbaar gemaakt dat u voornemens bent om een ontwerp-omgevingsvergunning en een ontwerpbesluit hogere waarden geluid, voor 9 woningen ter hoogte van Baanhoek 471 te Sliedrecht,wilt gaan verlenen

In dit voorgenomen besluit staat ten aanzien van de nog niet beschikbare stukken het volgende :

“2. Bodemonderzoek conform de NEN-5725 en NEN-5740 waarin aangetoond wordt dat de bodem geschikt is om te mogen bebouwen.” In het “verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de Baanhoek 471” van 18 juni 2018 staat dat “ Ter plaatse van deze zones dient de grond aanvullend op PFOA onderzocht te worden. Bij PFOA -houdende grond zijn restricties opgesteld m.b.t. grondverzet en hergebruik

” Door de tijd is deze eis dus aangescherpt tot een bodemonderzoek. Voor de volledigheid geven wij aan dat de steller van de vrager woonachtig is in de directe omgeving.

Vraag 1:

Welke motivatie heeft het college om de ontwerpvergunning in de zienswijzeprocedure te brengen voordat met zekerheid gesteld kan worden dat deze huizen

mogen worden gebouwd ?

Vraag 2:

Om eventueel bezwaar te kunnen maken tegen dit besluit dienen belanghebbende zienswijze in te dienen.

Dit is op het onderdeel bodem nu niet mogelijk  Wij vragen het college uitleg te geven op welke wijze het recht van belanghebbende

wordt gegarandeerd indien zij na het lezen van de uitkomsten van het onderzoek toch bezwaar willen maken op het onderdeel bodem.

Vraag 3

In de ontwerpvergunning staat ten aanzien van het bodemonderzoek dat

op “Uiterlijk 4 weken voor de start van de betreffende handeling moet u de volgende gegevens en bescheid

en indienen/beschikbaar stellen”

Wat is de rede om de tekst “de betreffende handeling ” op te nemen en niet te benoemen waarom het

gaat en dit te voorzien van een concrete datum. Graag ook een verklaring wat deze “betreffende handeling

” is.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PFOA en Vergunningen Baanhoek