De waarheid

20-02-2020

De fractie van PRO Sliedrecht heeft het persbericht van onze voormalige coalitievrienden met aandacht gelezen.
Moeten we er op reageren? Was daarbij de vraag. Dat lijkt op teruggooien van bagger. Niet dat we ons voor bagger schamen, integendeel; zo is Sliedrecht groot geworden. Maar als alles kan worden gezegd (ook dingen die niet eens over tafel zijn gegaan) en er wordt gezwegen over andere uitspraken, die soms net zo kwetsten, dan begint het wel te jeuken.

Natuurlijk is onze fractievoorzitter een onuitstaanbare vent, maar het is wel ònze fractievoorzitter en prima dat onze fractie niet deugt maar daar denkt een groot deel van de Sliedrechters gelukkig anders over.

Daarom besloten we vanavond (19.02.2020) om toch te reageren. Omdat het PRO Sliedrecht altijd gaat om de inhoud en de effecten daarvan, gaat het ons nooit om de boodschapper. Nooit heeft de fractie van PRO Sliedrecht zich uitgelaten over de mensen die lid zijn van het college van Burgemeester en Wethouders, nooit ook over onze collega-raadsleden, hoewel we vinden dat een grapje moet kunnen en lachen we (toegegeven, als een boer met kiespijn) mee als wij aan de beurt zijn.
Deden we het wel? Dan bieden we hierbij alsnog onze welgemeende excuses aan.

Geloof het of niet, maar het onderstaande verhaal is de waarheid – in ieder geval die - van PRO Sliedrecht.

Wim Blanken
Glawish Safai Pour
Maria Stam
Gerrit Venis
Mark Verheul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het beste voor ons dorp.
De fractie en dus ook de fractievoorzitter handelen steeds vanuit het idee het beste voor ogen te hebben voor de Sliedrechters.
Dat het PRO Sliedrecht-idee over wat het beste is niet dat van alle anderen ook is, hoort er nu eenmaal bij.
Als we het met z’n allen eens zouden zijn, zou er maar 1 fractie in de raad zitten en niet – zoals nu – 7.

 

Wat doen raadsleden eigenlijk voor al dat geld?
PRO Sliedrecht probeert serieus invulling te geven aan wat er van raadsleden wordt verwacht. We stellen kaders (noem het richtlijnen voor het college), we controleren of het college het allemaal goed en netjes doet en we zijn volksvertegenwoordigers. En misschien van deze drie is de fractie van PRO Sliedrecht van het laatste nog wel het meest.
We spreken met, luisteren naar Sliedrechters, proberen mee te denken en te helpen.
Voorbeelden te over:
• Grondwaterprobleem in de Dwarsstraat;
• Scheurende woningen in de Wilhelminastraat;
• Plannen voor het Watertorenterrein;
• Het toepassen van bestemmingsplanregels, die onder de noemer “kruimelgevallen” de bouw van een fikse museumuitbreiding mogelijke maakten.

We praten bewoners niet “klakkeloos” na, maar gaan zelf op onderzoek uit.
Om dingen boven water te krijgen doen we vaak een beroep op het college (die zijn de baas van de ambtenaren en daar zit meestal de kennis).
Veelal zijn die antwoorden afdoende, soms heeft het college het niet bij het rechte eind, soms is het antwoord zijn vaag / nietszeggend dat het op doorvragen aankomt.
Voorbeeld:
• Het transport van vervuilde grond vanuit Papendrecht naar plekken in de Sliedrechtse polder. Dat doen we allemaal in alle openheid en transparantie.


De gemeenteraad heeft een bepaalde vergaderstructuur gekozen: beeldvormend – oordeelsvormend en besluitend. Een heel heldere structuur.
Maar daarnaast zijn allerlei andere overlegvormen gestart, waarin raadsleden al of niet openbaar met het college praten over informatie die we krijgen voorgeschoteld.
Soms is dat besloten vergaderen te begrijpen; als je iets wilt verkopen, ga je niet in de openbaarheid zeggen wat je er voor wilt hebben.

Soms is niet zo goed te begrijpen.
Voorbeelden:
• De raad werd vertrouwelijk geïnformeerd over een overeenkomst met een bedrijf aan de Kweldamweg. Die vertrouwelijke overeenkomst kreeg een van onze fractieleden van een Sliedrechter op straat (via zijn telefoon) onder ogen. Toen het fractielid er in het openbaar over sprak, kreeg hij te horen dat het niet is toegestaan uit geheime stukken te klappen. Als de betreffende Sliedrecht zijn telefoon had laten vallen, had het geheim letterlijk op straat gelegen.
• De raad werd in vertrouwen geïnformeerd over de komst van de Action en later ook over het moment waarop de vestiging er zou zijn. Op straat werden we door Sliedrechters aangesproken, die ons vertelden dat er een Action kwam en ook wanneer die open zou gaan: “Is dat zo?” luidde onze vraag want wij moesten volhouden van niets te weten.

Zou het om dit soort zaken gaan als in het persbericht wordt gesproken over “ondermijning”? Of doelen de ex-collega’s echt op criminele activiteiten die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld doen vervagen?

 

3 februari
Er is in dat overleg, waar het persbericht goeddeels over gaat – trouwens ook een vertrouwelijk overleg als we ons niet vergissen en daarmee stellen we vast dat als het zo uitkomt het wel is toegestaan uit vertrouwelijke gesprekken te “klappen” – over meer dingen gesproken.

Eén van de wethouders legde uit hoe een collega tot het besluit was gekomen af te treden. Zijn verhaal werd door de beide andere aanwezige wethouders onderschreven. Onze fractievoorzitter had het persoonlijk – en identiek – al van onze eigen wethouder gehoord.
Toen na deze uitleg aan de fractievoorzitter van de partij van de vertrokken wethouder werd gevraagd of hij het ook op die manier van zijn partijgenoot had gehoord, was zijn antwoord – waar alle aanwezigen – zelfs die van PRO Sliedrecht - echt even van schrokken – dat het genuanceerd anders was.
Op de vraag of hij ons dat wilde vertellen, was de reactie “dat het allemaal nog wel emotioneel lag en het nu niet het juiste moment was”.

 

Het Burgemeester Winklerplein
Zonder instemming van de raad is door het college een overeenkomst gesloten met de Windroos, die niet zonder gevolgen is voor de onafhankelijke positie van de raad. Als we tot iets anders besluiten dan overeengekomen, dan is de kans op een (fikse) schadeclaim aanwezig. De overeenkomst is geheim, maar in een openbare brief van het college is het wel allemaal uitgelegd.

Zo’n handtekening hebben we al eens eerder meegemaakt. Toen heeft PRO Sliedrecht echt jaren doorgezeurd over die overeenkomst. Het ging over het Watertorenterrein. Onze fractievoorzitter heeft gezegd dat een handtekening, die de mogelijkheden van raad beperkt, zonder dat de raad dit wil, heel moeilijk voor PRO Sliedrecht ligt. “Ja”, zeiden alle andere fractievoorzitters, “dat zeggen wij ook al jaren”. Het zal; PRO Sliedrecht kan zich die steun niet zo goed herinneren. Voor onze steun – we leren het echt wel – wilde onze fractievoorzitter graag iets terug: de Groen van Prinstererschool niet slopen, maar proberen in te richten als “knarrenhof”. Een woonvorm, waarbij ouderen met elkaar optrekken en ook als mantelzorger voor elkaar kunnen optrekken. Lekker dicht ook bij Kerkbuurt, die we aan het pimpen zijn.

Dit was het enige punt waarover onze fractievoorzitter wilde onderhandelen, dus niet – zoals in het persbericht is geschreven – over meer andere vastgelegde afspraken uit het coalitieakkoord.

Maar terug naar het BW-plein.
Toen onze fractievoorzitter vertelde hoe moeilijk het voor onze fractie lag, kwam een van de wethouders met de volgende opmerkingen (en ze staan tussen aanhalingstekens omdat de fractievoorzitter zich dat bijna nog woordelijk herinnert, omdat het heel veel indruk maakte): “Dan stem je toch tegen. Dan trek ik mijn handen van het project, krijgen we een fikse som te betalen en dan weten we aan wie dat te danken hebben”.

Na o.a. deze discussie maakten de collegepartners de afspraak woensdag 19 februari weer bij elkaar te komen. Iedereen zou het onderwerp bij de fracties terugleggen en kijken hoe ver we dan zouden komen. Bij het terugleggen in de fractie is onze fractievoorzitter teruggefloten. De fractie vond het in meerderheid niet netjes terug te onderhandelen over de GvP-school. Als hij – de fractievoorzitter dus - daar iets anders mee wilde, dan zou het om inhoud moeten gaan (dus wat is het achterliggende idee?).
De fractie sprak af dat de voorzitter voor het weekeinde van 15/16 februari de collegepartners hierover zou informeren. Daarmee zou de druk op het nog komende overleg kunnen worden verminderd.

Gerrit Venis: De kans dat te doen, kwam er niet meer. Vrijdag was er een tekstbericht van de voorzitter van ons overleg dat er zaterdagochtend een gesprek zou zijn tussen de fractievoorzitters over de samenwerking.
Het leek mij een uitstekend moment hen te informeren over het feit dat ik was teruggefloten. Het gesprek duurde nog geen drie minuten en gelegenheid mijn informatie te geven was er niet en ook niet meer nodig.

 

De Driehoek
Voor de Driehoek was een volledig goedgekeurd bestemmingsplan. Helaas was het zo toegeschreven op de verplaatsing van de gemeentewerf (het idee was dat in samenwerking met buurgemeenten te doen) dat toen die verplaatsing niet doorging het plan ook niet meer up-to-date was (andere bestemmingen waren er maar beperkt mogelijk).
Een Sliedrechts bedrijf heeft toen naar deze locatie gekeken, maar vanwege frequent vrachtvervoer door de (te) nauwe toegang, was dat kansloos, tenzij er een extra toegang kwam, een idee waarin een wethouder uit de vorige periode stellig in geloofde. En waarin hij ook de steun van PRO Sliedrecht kreeg!

In dezelfde besloten vergadering als waarin de wethouder de aanwezigen vertelde dat het plan voor De Driehoek van de baan was en daar aan voorlopig geen verdere invulling zou worden gegeven, kwamen de voetbalvelden en Stationspark III aan de orde.
Wanneer de voetbalvelden de functie bedrijven krijgen, moet via de ladder van duurzame verstedelijking duidelijk gemaakt dat nergens in ons dorp (of bij de buren) voldoende plek is voor de huisvesting van bedrijven.
In die bijeenkomst (en dus niet zoals uit het persbericht kan worden begrepen) heeft onze fractievoorzitter voor het eerst vermoeden van samenhang geuit. Door de collega’s is toen geen enkele opmerking daarover gemaakt!

 

Vertrouwelijke documenten
Onze fractievoorzitter beschikt inderdaad over vertrouwelijke documenten. Tegelijkertijd is onze fractie daarvan nog nooit deelgenoot gemaakt. Ook elders heeft hij ze nog nooit gebruikt (ze liggen in zijn geldkistje) in welk contact dan ook. Dus hoe kan het dan om een integriteitsschending gaan?
Als onze fractievoorzitter ze naar buiten zou brengen, dan ja... Maar is het aanstippen van het in bezit hebben in een besloten overleg met collega fractievoorzitters en wethouders ook al strafbaar?

“Belastend voor collegeleden” is niet gezegd. Als we onze fractievoorzitter en ex-wethouder mogen geloven (en op liegen hebben wij ze nog nooit betrapt) dan is er gezegd: “dat die documenten het aan het college lastig zouden kunnen maken in de voortgang van het dossier Watertoren”. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat, die in tegenstelling wat nu – overigens niet door onze ex-collegapartners, maar we weten ook niet door wie dan wel – wordt gesuggereerd niet via onze voormalige wethouder bij de fractievoorzitter terecht is gekomen, kunnen en willen we daarover over deze klokkenluider niets zeggen!!!

 

Meewerken in ruil voor het schrappen van andere vastgelegde afspraken
Zoals eerder beschreven was het er maar één. Zonder zich, geloof hem of niet, daarvan op dat moment bewust te zijn, bleek dat wel juist een belangrijk punt voor tenminste een van onze coalitiegenoten.

 

Omklappen van de voetbal
Dat PRO Sliedrecht geen voorstander is van (bouw)activiteiten in het Groene Hart mag bekend zijn (we vinden dat al vanaf onze oprichting).
En als de voetbal nu helemaal niet meer zou willen, vinden we dat niet erg, In het overleg van 3 februari bleken we niet de enigen.
Nu het lijkt alsof het plan alleen maar met medewerking van agrariërs is te realiseren als er ook woningen bij kunnen worden gebouwd (een projectontwikkelaar was zo vriendelijk ons daar de tekeningen voor beschikbaar te stellen, die wij keurig hebben gedeeld met de coalitiegenoten), meldde één van de fractievoorzitters dat ook in zijn achterban stemmen opgaan om het verder maar zo te laten.

 

Het bezwaarschrift tegen de kap van de bomen in de Wilhelminastraat
Onze fractie verwijst daarvoor naar het bezwaarschrift zelf, waarin is gemotiveerd waarom we (PRO Sliedrecht) het deden.

 

Fatsoensnormen
“PRO Sliedrecht verrast door gedrag gericht op personen”. De fractie kan zich niet herinneren ooit een van de collega’s of wethouders als persoon onfatsoenlijk te hebben aangesproken.

Gerrit Venis:
Dat zal toch niet gaan over de running gag met onze fotogenieke wethouder? Ik beloofde hem al eens een fansite op Facebook. Hij is toch niet teleurgesteld over het feit, dat die site er nog niet is?


Fatsoensnormen overschreden? Hebben we ooit iemand voor rotte vis (of nog erger) uitgemaakt?
We hebben hier echt geen beeld bij, maar dat zal aan onze fractie liggen.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
De waarheid