Bespreking Nieuwe Wet Inburgering in Sliedrechtse raad

12-01-2021

In de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 19 januari gaat de Sliedrechtse gemeenteraad het onder andere hebben over de Nieuwe Wet Inburgering.
Om ons voor te bereiden op deze vergadering heeft onze fractie een aantal vragen aan het college gesteld (zie onderaan dit artikel).
De complete agenda voor deze vergadering, inclusief de stukken, vind je op deze pagina.

In juli 2020 heeft de Tweede kamer een wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen, omdat het huidige stelsel niet meer voldoet. Zo doen inburgeraars er vaak te lang over om in te burgeren en ligt de lat voor het taalniveau niet erg hoog. Met het bestaande systeem is het ook mogelijk om bijvoorbeeld via het declaratiesysteem bij taallessen te frauderen.

Met deze nieuwe regeling wordt dat straks opgelost. Zo worden o.a. de inburgeringseisen verhoogd. De eis voor het taalniveau gaat omhoog (van A2 naar B1). Daarnaast krijgt de gemeente veel meer regie over de invulling van het inburgeringsaanbod.

Het doel is om statushouders sneller en beter te laten inburgeren, zodat zij eerder op eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of een stage. Jonge inburgeraars kunnen intensieve taallessen krijgen en tegelijkertijd vakken volgen als rekenen, Engels en leervaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. De kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn, gaan in het nieuwe stelsel meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.
Voor alle inburgeraars geldt dat zij meer en vaker in de praktijk in aanraking worden gebracht met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.
Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je nog veel meer over dit nieuwe stelsel.


Onze technische vragen aan het college en de beantwoording daarop:

Vraag 1
In het Lokaal Uitvoeringsplan NWI staat het volgende: “Het financieel ontzorgen is voor alle asielstatushouders met een bijstandsuitkering en duurt ten minste 6 maanden.”
Is er ook een maximale periode en zo ja, wat is deze periode?
Antwoord:
In de nieuwe wet is geen maximale periode vastgelegd voor het financieel ontzorgen. Hierbij moet scherp gesteld worden dat de termijn van financieel ontzorgen nooit langer kan duren dan de termijn voor inburgering. Ook komt het financieel ontzorgen te vervallen wanneer de uitkeringssituatie wordt beëindigd.

Vraag 2
Het beslispunt in het raadsbesluit is “In te stemmen met het uitgangspunt om de Nieuwe Wet Inburgering vorm te geven binnen de bestaande middelen voor inburgering en de aanvullende rijksbijdrage.”
Waarom is hiervoor gekozen en niet gewoon voor “In te stemmen met uitvoering van het Lokaal Uitvoeringsplan NWI”?
Antwoord:
De raad gaat over het vaststellen van de kaders, het college is van de uitvoering.

Vraag 3
Er wordt gesproken over een boete als de inburgeringsplichtige zich niet aan de inburgeringsplicht houdt.
Wie neemt het besluit over het al dan niet opleggen van deze boete en wie schrijft deze uiteindelijk uit aan de inburgeringsplichtige? (Komt dit overeen met de kolom “Uitvoerende partij” in de tabel op pagina 17?)
Antwoord:
Het college, dit komt overeen met de tabel zoals opgenomen op pagina 17.

Vraag 4
Op pagina 3 van het stuk staat: “Handhaving en toezicht op de afronding van de inburgeringsplicht is belegd bij het DUO.”
Op pagina 17 staat: “In gevallen waarbij de inburgeringsplichtige verwijtbaar verzuimt te voldoen aan haar inburgeringsplicht krijgt de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden door het sanctioneren middels het opleggen van een bestuurlijke boete.”
Bij wie ligt nu de handhaving, bij DUO of bij de gemeente, of is dit opgesplitst volgens de kolom “Uitvoerende partij” in de tabel op pagina 17?
Antwoord:
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de gemeente toeziet op de inburgeringsplicht (Plan Inburgering en Participatie) en het DUO op het tijdig afronden van de inburgeringsverplichting. Dit komt overeen met de tabel zoals opgenomen op pagina 17.
 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Bespreking Nieuwe Wet Inburgering in Sliedrechtse raad