vergunning Chemours 2022

03-08-2022

In 2020 werden wij bijgepraat over de nieuwe vergunning van Chemours. Afgelopen maandag werd er in AD De Dordtenaar gesproken over een eventueel akkoord van Sliedrecht. Het college van B&W bleef stil dus stelde wij zelf de vragen maar..... Antwoord binnen 4 dagen

Geachte college,

Naar aanleiding van de publicatie in AD De Dordtenaar van maandag 1 augustus " Gemeenten stemmen in met nieuwe vergunning voor DuPont en Chemours: Kans op ramp kleiner’" hebben wij de volgende vragen.

Bevoegdheid

In de stukken van de gemeente Dordrecht (Zaaknummer (2022-0089305) staat te lezen "Voorgesteld besluit  een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning van Chemours Netherlands B.V. voor het afwijken van artikel 29.3.1. van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft het overschrijden van de risicocontour voor het plaatsgebonden risico." 

 

1. Welke besluit moet het college van B&W en / of gemeenteraad van Sliedrecht nu nemen of heeft het college van B&W inmiddels genomen ?

2. Wanneer gaat u de gemeenteraad van Sliedrecht informeren over dit besluit ( indien dit is genomen) en op basis van de actieve informatieplicht naar aanleiding van dit artikel.

 

Stellingname

Het college van B&W van Dordrecht schrijft "Voor het dossier DuPont en Chemours richten we ons op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het ontwikkelen van kennis over deze stoffen. Waar dat zinvol is doen we dat door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkómen van dit soort situaties in de
toekomst"

3.. Deelt u deze mening ?

4. Indien dit zo is graag een uitleg wat wij moeten lezen bij de uitleg "van dit soort situaties" welke worden hiermee bedoeld.

 

Stoffen

In eerdere publicaties is aangegeven over de vergunde uitstoot dat "Voor GenX-stoffen 5 kg per jaar. Voor PFOA, een stof die Chemours niet meer gebruikt maar die nog wel in de bodem van het terrein aanwezig is, is dat 2 kg per jaar."

5. Is het juist dat dit nu de aantallen zijn die worden vergund? en zo ja zijn dit dan de getallen die behoren bij de emissies van directe lozing naar water ? 

6. In het overzicht van 13 september 2020 (Beeldvormende Vergadering) staan ook getallen van lozing GenX naar rioolwater ( Indirect / 2 Kg) en naar de lucht.( 26 kg verdeeld over 2 soorten stoffen) Staan deze aantallen nu ook in de nieuwe vergunning ?

7. Graag ook opnieuw een overzicht ( zoals gegeven in 2020) van alle vergunde stoffen die in de nieuwe vergunning mogen uitgestoten. Betreft hier de indirecte / directe lozingen water en lozing in de lucht.

8. Als laatste zouden wij willen weten op welke wijze u de expertise heeft ingewonnen om te bevestigen dat deze vergunning zoals het genoemd wordt  "de gevolgen van de uitstoot met zich meebrengt dat de het belang van een gezonde leefomgeving voor de Sliedrechtse inwoners wordt gediend."

9.. Tevens graag antwoord op de vraag of de uitkomsten van het moestuinonderzoek al gedeeld kunnen worden met de gemeenteraad.

 

In afwachting van uw reactie

 

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Timo Pauw


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
vergunning Chemours 2022