Watertoren Participatie (vragen)

31-12-2019

We schreven al eerder over het nieuw te lopen proces aangaande de nieuwbouw op het Watertorenterrein. Het dossier volgend  kwamen er al een aantal vragen op tafel die wij nog niet konden beantwoorden. Het verzoek aan het college is dit binnen 14 dagen te doen 

Vraag 1:

Klopt het wanneer bij planontwikkelingen het vermoeden bestaat dat beschermde diersoorten op het terrein aanwezig zijn, een ecologisch onderzoek wettelijk verplicht is?

 

Vraag 2:

Volgens informatie van omwonenden bevinden zich op / bij het terrein beschermde diersoorten (vleermuizen en bevers).

a. Klopt deze informatie?

b. En zo ja, is dan het verplichte ecologisch onderzoek uitgevoerd?

c. Zo ja, wat is daarvan dat het resultaat?

d. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd? En welke sancties bent u van plan daarop te treffen?

 

Vraag 3:

Op het terrein heeft een aantal werkzaamheden plaatsgevonden. Of voor al die werkzaamheden vergunning nodig zijn/waren is ons niet bekend. We weten wel dat voor het kappen van bomen vergunning nodig is.

 a. Is voor het kappen van de bomen een vergunning aangevraagd en verleend?

b. Hebben nog andere vergunningplichtige werkzaamheden plaatsgevonden?

c. Zo ja, zijn de eventueel noodzakelijke vergunning aangevraagd en verleend?

d. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd? En welke sancties bent u van plan daarop te treffen?

 

Vraag 4:

In de ruim verspreidde mail van de procesbegeleider participatie, namens Watertoren BV, is sprake van een stuurgroep Watertorenterrein bestaand uit de ontwikkelaar en de gemeente.

De mail wekt de indruk dat daarin bepaalde standpunten worden ingenomen, die vervolgens aan de participatiegroep worden medegedeeld (citaat uit de mail “de participatiegroep hoort vervolgens het standpunt van de stuurgroep”).

a. Wat is de noodzaak, het nut en de rol van deze stuurgroep, nu het toch het idee was dat de gemeente op enige afstand zou blijven?

b. In de bijeenkomst is blijkbaar door de gemeente “aangegeven” dat de aangekaarte onderwerpen aan de orde komen in de al genoemde stuurgroep. Dat leidt tot de conclusie dat “de gemeente” aanwezig was bij deze participatiebijeenkomst. Welke bestuurder of ambtelijke medewerker was bij deze bijeenkomst aanwezig?

c. Als het ging om een ambtelijk medewerker; welke bevoegdheid en/of mandaat heeft hij/zij dan?

 

Vraag 5:

In de raadsvergadering van 12 november jl. is door een lid van de Stichting Rivierdijk Wijkt Niet tijdens zijn inspraak aan de raad gevraagd naar de mogelijke gevolgen van “De handreiking Beleidslijn grote rivieren” van RWS voor de Sliedrechtse plannen bij m.n. het Watertorenterrein.

Dat antwoord kon – begrijpelijk – die avond niet worden gegeven, maar de voorzitter deed, en als voorzitter van de raad dus namens die raad, de toezegging de vraag te zullen beantwoorden. Uit berichtgeving op Sliedrecht24 blijkt de vraag beantwoord te zijn aan de steller. Omdat sprake is van een cc. aan de burgemeester zijn onze vragen:

a. klopt het dat de vraag van de inspreker inmiddels is beantwoord?

b. zo nee, waarom niet?

c. Zo ja, door / namens wie is dit antwoord dan gegeven?

d. Zo ja, mag de gemeenteraad dat antwoord – gesteld aan de raad en dus naar ik aanneem namens haar gegeven – dan ook kennen?

e. En als de vraag beantwoord is: tot welke conclusie bent u m.b.t. de mogelijke gevolgen voor het Watertorenterrein gekomen?


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Watertoren Participatie (vragen)