Kadernota 2021

01-10-2020

Op dinsdag 27 september werd de Kadernota 2021 vastgesteld. De fractie van PRO Sliedrecht heeft vooraf een poging gedaan de besluitvorming te verzetten omdat wij moeite hebben om in 10 minuten te moeten bepalen hoe Sliedrecht de komende 10 jaar gaat veranderen.

Normaal gaat een Kadernota over een jaar met een perspectief voor de komene 3/4 jaar. Dit voorstel haalde het niet en daarom gingen we aan de slag. De definitieve besluitvorming is tijdens de begrotingsvergadering in november. 

In de tweede termijn hebben wij aandacht gevraagd voor het voorstel voor herfinaciering van leningen. Dat vraagt om een kleine uitleg. Het college wilde voor 2020 al 3 miljoen Euro hebben om zogenaamde dure leningen ( met hoge rente) af te lossen en nieuwe leningen aan te gaan met lagere rente.

De fractie ging aan het rekenen. Als we de rente berekenen voor de nog te laten vervallen termijnen tot 2029 dan kost dat ons € 2.071.000. Hierin zit echter ook de termijn van 2020 welke al in de begroting zit . Per saldo kopen we dus  € 1.636.000 rente af met een investering van € 3.000.000. Rekening houdend met de kosten willen wij het bedrag van € 3.000.000 verlagen naar € 1.800.000. Meer heb je tenslote niet nodig.

De reactie van het college was verrassend omdat zij eigenlijk niet kon aangeven hoeveel ze nu nodig had. Opvallend is dat wel omdat zij toch dit voorstel hebben ingediend.

Het bedrag wordt betaald uit de opbrengst van aandelen Eneco en nu is afgesproken dat het college een akkoord heeft voor de € 3.000.000 maar het geld wat niet nodig is wordt teruggestort.

De fractie van PRO Sliedrecht stemde tegen het raadsbesluit ( 10 beslispunten) omdat wordt vastgehouden aan woningbouw in het Groene Hart.

Fractievoorzitter Mark Verheul heeft de volgende bijdrage uitgesproken:

Voorzitter,

Op dinsdag 8 september werden wij als raad door het college geïnformeerd over de voorliggende Kadernota in de vorm van een fractiespecialistenoverleg. De presentatie werd gegeven door Dhr v.d. Borg die ons en ik citeer “op hoofdlijnen” zou meenemen door de kadernota.
Dhr v.d. Borg had daar wel geteld 36 minuten en 20 seconden voor nodig en nu wordt van mij evenals de andere fracties verwacht om in maximaal 10 minuten inhoudelijk te reageren. In onze optiek is hier geen sprake van een zorgvuldig besluitproces. 

Voorzitter,
De fractie van PRO Sliedrecht was verrast toen dit document wat onderdeel uitmaakt van de P&C cyclus grondig onder handen was genomen. Het college heeft daar namelijk nooit eerder iets over naar de raad gecommuniceerd noch de auditcommissie. Dit terwijl één van de uitgangspunten volgens het college meer transparantie is. Voorzitter, heeft het college daadwerkelijk een besluit nodig om transparanter te gaan communiceren? Het had het college gesierd om met ons als raad hier vroegtijdig over te communiceren.

Voorzitter,
Het nadeel van maar 10 minuten spreektijd hebben is dat ik wel gedwongen wordt om het over de onderwerpen te hebben waar wij als PRO Sliedrecht moeite mee hebben. Hierdoor kom ik waarschijnlijk over als een mopperkont, terwijl ik dat helemaal niet wil zijn voorzitter, want PRO Sliedrecht onderschrijft namelijk dat er veranderingen nodig zijn op bepaalde onderdelen. Maar het gekozen proces laat mij weinig keus.

Voorzitter,

Uit de stukken is op te maken dat het college beroep wil doen op de inmiddels wel bekende ENECO gelden.
Van de €23miljoen die vrij zijn gekomen wil het college €14,6 miljoen in fondsen steken en €3miljoen om leningen te herfinancieren. Voorzitter, als ik mij goed heb laten inlichten is het woord fonds een synoniem voor het woord voorziening en voorzieningen zijn van het college, waar wij als raad niks over te zeggen hebben. Voorzitter, vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Daarom is PRO Sliedrecht van mening dat de benodigde gelden niet gestort moeten worden in een fonds, maar in een reserve zodat wij als raad altijd zeggenschap houden over de vele miljoenen. Ik hoor graag wat mijn collega raadsleden hiervan vinden. Voorzitter, om dit te kunnen realiseren zal PRO Sliedrecht bij de behandeling van de begroting een amendement indienen.

Voorzitter,
Het zal u niet verbazen dat deze kadernota gevoelig ligt bij PRO Sliedrecht. Dat komt voornamelijk door de visie op woningbouw. PRO Sliedrecht heeft er nooit geen geheim van gemaakt dat zij tegen het bouwen over het spoor zijn. Dit is immers één van de redenen waarom PRO Sliedrecht in 1974 is opgericht.
Ook in 2020 geloofd PRO Sliedrecht niet in de nut en noodzaak van het bouwen over het spoor.
Ten aanzien van woningbouw Ten Noorden Van de spoorlijn houden wij vast aan het verkiezingsprogramma van 2018 en wij zullen dus voor maart 2022 niet van standpunt veranderen.
Voorzitter, daarover heeft PRO Sliedrecht wel een vraag aan het college. Lezen wij nou goed dat het omklappen van de voetbal nu gekoppeld wordt aan woningbouw? Graag horen wij een reactie.

Voorzitter,
Ik zou mijn eerste termijn graag willen eindigen met enkele positieve noten, want voorzitter PRO Sliedrecht wil niet alleen maar mopperen. Natuurlijk wil PRO Sliedrecht graag verder vooruit kijken en dromen over een mooie toekomst voor Sliedrecht.

 

  • Op pagina 21 staat dat de gemeente graag het goede voorbeeld wil geven om te verduurzamen. PRO Sliedrecht onderschrijft dit van harte, want goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Op pagina 23 staat dat het gebouw Elektra van binnen en van buiten wordt aangepakt. Als PRO Sliedrecht hebben wij de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor het gebouw Elektra.
    Wij hopen dan ook oprecht dat het hoog nodige onderhoud wordt uitgevoerd.
  • Op pagina 23 is ook te lezen dat men kijkt naar de invulling van Het Raadhuis. De fractie van PRO Sliedrecht ziet zichzelf al zitten op het terras aan de haven!
  • Het door ontwikkelen van recreatie en met name breedtesport kan op steun van PRO Sliedrecht rekenen. Met als kanttekening dat als de gemeente het zwemmen in openbare wateren gaat promoten, het ook zaak is om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om een zwemdiploma te halen. Met het verder promoten van Sliedrecht als Volleybal-hoofdstad gaat het blauw/witte hartje van deze fractievoorzitter al sneller van kloppen.  

Voorzitter, Het doet ons goed om te lezen dat het college spreekt over interessante resultaten in het sociaal domein en dat de ingeslagen weg als succesvol wordt ervaren en wordt gewaardeerd door onze inwoners(blz25).  Via deze weg wil ik dan ook namens de fractie onze enorme trots uitspreken aan de persoon die dit de afgelopen 6 jaar heeft mogen vormgeven namelijk Voormalig wethouder Hanny Visser.


Voorzitter, hier laat ik het even bij.
 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Kadernota 2021