Algemene Beschouwing 2023

08-11-2022

Op 8 november heeft Hanny Visser de Algemene Beschouwingen uitegsproken. Hierin verteld zij onze visie aangaande de begroting 2023 en het college werkprogramma.

Lees hier de tekst, de bijbehorendde stukken leest u hier

                                                                             

                                                                       Zuinig zijn op wat er is

 

Voorzitter,

Vandaag behandelen we een raadsbesluit met 6 beslispunten over de begroting van de gemeente Sliedrecht voor het jaar 2023 en de meerjarenramingen voor de daarop volgende jaren.

Dit is de eerste begroting van het nieuwe college, voortbouwend op het hoofdlijnenakkoord van de coalitie, en de kadernota van september 2020.

Wij hebben er voor gekozen om onze bijdrage op te bouwen aan de hand van de 6 beslispunten, om zo overzicht te houden

Beslispunt 1 en 2, hebben betrekking op een andere indeling van de begroting. Een indeling in programma’s in plaats van thema’s. Op zich te begrijpen vanuit de positie van het college, maar het beperkt wel de controlerende taak van de raad, omdat er veel vrijheid ontstaat voor het college om te schuiven met posten binnen het programma, en pas bij de aanbieding van der jaarrekening nieuwe stijl, ziet de raad de resultaten.

Ook de fractie van PRO Sliedrecht was ontevreden over de genoemde indicatoren in vorige begrotingen omdat vaak gewerkt werd met verouderde informatie, maar de nu vermelde indicatoren zijn wel erg beperkt en niet overdreven SMART geformuleerd. Een voorbeeld hiervan. Er wordt vermeld hoeveel mensen bij een organisatie zijn betrokken, en hoeveel mensen zelfstandig activiteiten ontplooien. Ongetwijfeld zit hier een overlap in, dus weten we nog steeds niet hoeveel inactieven er zijn. Mogen we er van uit gaan dat dit een groeimodel is?

 

Beslispunt 3 gaat over de begroting 2023, maar kan niet los gezien worden van beslispunt 6 een begrotingswijziging om het werkplan van het college te realiseren.

Voorzitter het is de fractie van PRO Sliedrecht opgevallen dat er weer veel onderzoeken en plannen worden aangekondigd, en het was ons een lief ding waard geweest als er meer concreet te realiseren zaken voor 2023 in hadden staan.

Daarom nu een aantal dingen die concreet genoemd staan en waar wij opmerkingen wij willen maken:

Er wordt een ontwikkelperspectief aangekondigd voor sportaccommodaties, terwijl de verdwijning van de sporthal De Valk al wordt aangekondigd bij de bouw van een nieuwe school. Helaas moeten we vaststellen dat over het gebrek aan voldoende huisvesting voor het speciaal basisonderwijs niet eens ruimte is in deze begroting.

We lezen op pagina 13 over de uitbreiding van de capaciteit van de BOA’s, dit in relatie  tot de speerpunten van het integraal veiligheidsplan, terwijl wij de indruk hebben dat de irritatie van inwoners niet op die bestuurlijke speerpunten zitten maar juist om de simpele dingen die overlast geven in hun directe leefomgeving.

Op bladzijde 92 gaat het over Sliedrecht Buiten. In september is hier een presentatie geven met een aantal plaatjes, aan de hand hiervan zijn, volgens de aangeboden tekst het college,  de financiële uitgangspunten doorgerekend, waarom zijn deze nog steeds niet met de raad gedeeld, terwijl ze een flink onderdeel zijn van beslispunt 6.

Voorzitter, gezien de samenstelling van het huidige college en deze coalitie, begrijpen wij de stukken zoals zij aan de raad zijn aangeboden, en wij zijn democraat genoeg om de zien dat ze aansluiten op de eerdere besluitvorming. En dat brengt ons dan ook bij de beslispunten 5 en 6. Alles bij de besluitvorming van deze punten is gericht op de toekomst. Een wel heel ambitieuze toekomst met daarin grote onzekerheden. Want laten we wel zijn, er is veel gericht op de uitbreiding van Sliedrecht met 25%. Wij vrezen dat er veel geld wordt vrij gemaakt voor een onzekere toekomst, waarbij straks de contanten vast zitten in grond, die niet bebouwd gaat worden.

Nu zijn we de afgelopen weken verblijd met de besluitvorming van de minister van wonen, en zijn prioritaire 17 gebieden. Anderen zijn geschokt door de uitspraak van de raad van state over de bouwvrijstelling in relatie tot de stikstof. En dan hebben we het nog niet over PFAS, PFOA en GENX. Wij pleiten er daarom voor dat ons college op korte termijn komt met een schriftelijke reflectie om deze ontwikkelingen in relatie met plannen uit hun werk, en wij vragen ons af hoever andere partijen in deze raad willen gaan met hun steun voor deze ambities.

Dat we binnenstedelijk herstructureren en bijbouwen is te begrijpen maar alles wat over ten noorden van de spoorlijn gaat, is niet in handen van dit college en van deze raad. Dat brengt ons bij het watertorenterrein. Veel is hier is niet in de handen van het college, maar communicatie juist wel. Daarom vestigen wij onze hoop op de aangekondigde nieuwe participatienota, en gaan er dan van uit dat die nota verbeterpunten in zich heeft van eerder gemaakte fouten.

Voorzitter ambitie is goed en hoort er ook te zijn, maar de ambitie van dit college strekt zelfs verder dan haar eigen bestuursperiode van 4 jaar. Is dat erg, wij vinden van wel. Er wordt zo hard gelopen, dat straks het college omkijkt en ziet dat zij het oog verloren zijn op de behoeften van de huidige inwoners, en daar zullen wij blijvend aandacht voor vragen.

In het werkplan van het college wordt uitgegaan van een veerkrachtig Sliedrecht, in ons dorp is de veerkracht al heel groot door de sociale cohesie en het grote verenigingsleven. Een aantal van deze verenigingen hebben een eigen accommodatie, en ook zij gaan te maken krijgen met hoge energielasten, dit in tegenstelling tot verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties. PRO Sliedrecht is bereid hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Positieve gezondheid wordt door het college ook als speerpunt genoemd, en zij zien de oplossing in beweging en ontmoeting in de buitenruimte, maar dat kan pas als er geherstructureerd wordt of is. PRO Sliedrecht wil daar niet op wachten, en vindt dat er al voor de komende zomer geïnvesteerd moet worden in de openbare sportfaciliteiten zoals de voetbalkooien, skatevoorzieningen en de skeelerbaan. Wij hebben daar dan ook geld voor over.

Voorzitter kan dit college toezeggen dat de middelen uit bijlage 6 punt 6 in 2023 ingezet worden voor deze 2 wensen van PRO Sliedrecht.

Punt 7 uit bijlage 6 gaat over wijk- en buurtagenda’s, mogen wij vaststellen dat dit in 2023 meer wordt dan de pilot voor 2 wijken zoals in de begroting is opgenomen.

Voorzitter, wij komen tot een afronding met de vaststelling dat de begroting 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging enorm ambitieus is, ondanks dat er een aanzienlijk bedrag wordt geplust op organisatie. In bijlage 5 namelijk 8 ton voor de ruimtelijke vernieuwing en punt 9 van bijlage 6 vraagt daar structureel nog een bedrag bovenop voor het versterken van de slagkracht.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Algemene Beschouwing 2023